Menú Contingut principal

Preguntes freqüents

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) és una publicació de caràcter oficial que gestiona la Diputació de Barcelona mitjançant el Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres Publicacions Oficials.

El BOPB és el diari oficial on es publiquen les disposicions de caràcter general, i les ordenances, actes, edictes, acords, notificacions, anuncis i la resta de resolucions de les administracions públiques i de l'Administració de Justícia d'àmbit territorial provincial de Barcelona, quan així estigui previst en una disposició legal o reglamentària. Podran publicar-se, també, altres actes o anuncis que aquestes administracions o anunciants particulars ordenin inserir.

El BOPB és, per tant, un dels instruments d'informació pública que utilitzen el conjunt de les administracions públiques que operen en l'àmbit geogràfic provincial per donar a conèixer la seva gestió, fer-la més transparent i permetre la participació dels ciutadans.


Les nostres dades de contacte són:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Diputació de Barcelona

Londres, 55. 08036 Barcelona
Tel: 934 022 581 (de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h)
bop@diba.cat
https://bop.diba.cat


El BOPB es publicarà de dilluns a divendres, excepte els dies festius nacionals, autonòmics de Catalunya i locals de la ciutat de Barcelona.


1. Consulta per Internet:

 • Els anuncis publicats des de l’1 de gener de 1998 fins a l’actualitat es poden consultar a través de les diferents eines de recerca de la pàgina web https://bop.diba.cat.
 • Els anuncis publicats des de l’1 de gener de 1833 fins al 31 de desembre de 1997 es poden consultar mitjançant la pàgina web de l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona.

2. Consulta presencial:

Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 5/2002 de butlletins oficials de les províncies, la Diputació de Barcelona té habilitats els punts de consulta següents:

 • Per a la consulta electrònica i obtenció de fotocòpies de qualsevol BOPB:

  Llibreria de la Diputació de Barcelona
  Av. Diagonal, 393. 08008 Barcelona
  Tel: 934 022 500. Fax: 934 022 787
  llibreria@diba.cat
  Horari: 10 a 14.00 h (de dilluns a divendres) i 16.00 a 18.00 h (dimarts i dijous)

 • Per a la consulta en suport paper i obtenció de fotocòpies i còpies autenticades de l’original, dels BOPBs publicats en qualsevol data:

  Arxiu General de la Diputació de Barcelona
  Mejía Lequerica, 1 (Recinte de la Maternitat)
  08028 Barcelona
  Tel: 934 022 665 / 934 022 446 Fax: 934 022 553
  Horari: 10 a 14.00 h (de dilluns a divendres)


A partir de l’1 de juny de 2015, els anuncis de notificació que faci qualsevol administració pública quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s’ignori el lloc o el mitjà de la notificació, o bé intentada aquesta, no s’hagués pogut practicar, s’han de publicar necessàriament al BOE al Tauler electrònic Únic (TEU). Prèviament, i amb caràcter facultatiu, les administracions podran publicar l’anunci en els butlletins territorials o en els taulers d’anuncis existents.


La pàgina web del BOPB està optimitzada per poder visualitzar els fitxers PDF amb la versió del programa "Acrobat Reader 4.0" o superiors. En el cas que tingueu una versió anterior d’aquest mateix producte l’heu de desinstal·lar i anar a la pàgina web http://get.adobe.com/es/reader/ i baixar-vos la nova versió.


El BOPB ofereix un servei de traducció al català o castellà d’aquells anuncis que requereixi el ciutadà. Per obtenir aquest servei heu de posar-vos en contacte amb el Servei d’atenció al client (telèfon: 934 022 581 de dilluns a divendres de 9 a 14.00 h, o correu electrònic bop@diba.cat).


Mitjançant el servei de Difusió Selectiva de la Informació podeu rebre, mitjançant un correu electrònic, aquells anuncis que siguin del vostre interès, el mateix dia que es publiquen.

Aquest servei, de subscripció gratuïta, està destinat a aquells usuaris que consulten periòdicament el BOPB buscant uns determinats tipus d’anuncis.


A través del portal del Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO). Aquesta és l’eina imprescindible per accedir a la informació publicada en diaris oficials que afecten l’àmbit territorial de Catalunya.

Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO)
Diputació de Barcelona
Londres, 55. 08036 Barcelona
Tel: 934 022 514 (de dilluns a divendres de 9 a 14.00 h)
Fax: 934 022 775
http://cido.diba.cat


A través del servei de Verificació de la publicació podeu confirmar que el vostre document és una reproducció autèntica de l’edició electrònica original del BOPB.

Per verificar-ho, heu d’introduir el codi CVE (o número de registre) que apareix al lateral dret de cadascuna de les pàgines de l’anunci publicat en PDF (als anuncis publicats abans de l’1 de juliol de 2010 el número de registre apareix al final de cada anunci). Mitjançant aquest número accedireu al document electrònic original signat electrònicament i podreu contrastar l’autenticitat de qualsevol anunci.


Des l'1 de juny de 2021 els edictes dels jutjats han de publicar-se a través del Tauler Edictal Judicial Únic que estarà integrat en el BOE juntament amb el Tauler Edictal per als anuncis de notificació de les administracions públiques.

L'articulació legal d'aquest nou Tauler Edictal Únic està confirmada per la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia, que modifica l'article 35 de la de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia.

Aquest article estableix que les resolucions i comunicacions que hagin de fixar-se en tauler d'anuncis seran substituïdes en tots els ordres jurisdiccionals per la seva publicació en el Tauler Edictal Judicial únic que preveu l'article 236 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, de l' poder judicial.


L'Agenda 2030, aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, és un full de ruta per a assolir el desenvolupament mundial sostenible. Mitjançant els 17 objectius (ODS) en els que es desplega, l'Agenda aborda els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l'educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents fites (en total 169) i serveix com a pla d'acció perquè la comunitat internacional i els governs nacionals, autonòmics i locals promoguin la prosperitat i el benestar comú en els anys vinents.


El BOPB difon la informació pública de la província de Barcelona amb la gestió de més de 40.000 anuncis a l'any. Té una mitjana de 8 milions de visites i més de 160.000 alertes anuals. Amb la nova catalogació dels anuncis, el BOPB donarà visibilitat a la gestió i a les actuacions alineades amb l'Agenda 2030 i els Objectius Mundials per al Desenvolupament Sostenible (ODS) que estan duent a terme els seus anunciants. En aquest sentit, es catalogaran els anuncis que estiguin alineats amb un o diversos ODS.


 • Apropar l’Agenda 2030 i els ODS a la població.
 • Augmentar el valor de la informació pública amb la catalogació dels anuncis en clau ODS.
 • Utilitzar el BOPB com a aparador per donar a conèixer la gestió dels governs en relació amb l'Agenda 2030.
 • Oferir al ciutadà la possibilitat de cercar com s'està desenvolupant l'Agenda 2030 en el territori i a què s'estan destinant els seus recursos.
 • Publicar anuncis amb un llenguatge comprensible, amb textos complets i, sempre que sigui escaient, alineats amb l'Agenda 2030.
 • Mostrar, a mitjà termini, estadístiques i indicadors sobre la quantitat d’actuacions relacionades amb els ODS dutes a terme en el territori i la seva evolució en el temps.

Per poder atorgar ODS als anuncis, ha de quedar palès en la seva redacció que la finalitat que es persegueix està relacionada amb algun o alguns dels 17 ODS.

Catalogarem els anuncis amb algun ODS de l'Agenda 2030 sempre que se segueixin els següents requisits:

 • En les aprovacions d'ordenances i reglaments, si es publica el seu text complet.
 • En les convocatòries de personal, relacions d'admesos i exclosos, tribunals i nomenaments, quan s'indiquin les funcions del lloc de treball o els mèrits que es valoren.
 • En els projectes d'obres, serveis, etc., quan es detalli la seva finalitat.
 • En les convocatòries d’ajuts i subvencions, si es defineixen l'objecte, finalitat o els beneficiaris.
 • En les expropiacions, si s'especifica la finalitat pública que tenen.
 • En els pressupostos i modificacions de crèdit, quan s'estableixi l'objecte de la partida pressupostària de forma específica.
 • En el planejament i la gestió urbanística, quan s'identifiquin l'objectiu o l'àmbit.
 • No s'atorguen ODS segons el contingut dels enllaços: es poden corrompre o deixar de funcionar.
 • No s'atorguen ODS si no existeix relació entre el contingut de l’anunci i algun dels 17 objectius de l'Agenda 2030.
 • En tot cas, quan hi hagi una menció expressa a un ODS dins del redactat del mateix text.

Mitjançant l’opció “Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació” podeu localitzar altres publicacions (en butlletins oficials, perfils de contractant, taulers d'anuncis i webs), relacionades amb els anuncis del BOPB.

Aquest servei està desenvolupat pel Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona.

El “Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació” està disponible en les fitxes dels anuncis del BOPB sempre que tinguin publicacions relacionades entre els tipus d’informació que analitza i classifica el CIDO.

Per més informació podeu consultar l’Ajuda de la pàgina web del CIDO.