Menú Contingut principal

Preguntes freqüents

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) és una publicació de caràcter oficial que gestiona la Diputació de Barcelona mitjançant el Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres Publicacions Oficials.

El BOPB és el diari oficial on es publiquen les disposicions de caràcter general, i les ordenances, actes, edictes, acords, notificacions, anuncis i la resta de resolucions de les administracions públiques i de l'Administració de Justícia d'àmbit territorial provincial de Barcelona, quan així estigui previst en una disposició legal o reglamentària. Podran publicar-se, també, altres actes o anuncis que aquestes administracions o anunciants particulars ordenin inserir.

El BOPB és, per tant, un dels instruments d'informació pública que utilitzen el conjunt de les administracions públiques que operen en l'àmbit geogràfic provincial per donar a conèixer la seva gestió, fer-la més transparent i permetre la participació dels ciutadans.


Les nostres dades de contacte són:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Diputació de Barcelona

Londres, 55. 08036 Barcelona
Tel: 934 022 581 (de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h)
bop@diba.cat
https://bop.diba.cat


El BOPB es publicarà de dilluns a divendres, excepte els dies festius nacionals, autonòmics de Catalunya i locals de la ciutat de Barcelona.


1. Consulta per Internet:

 • Els anuncis publicats des de l’1 de gener de 1998 fins a l’actualitat es poden consultar a través de les diferents eines de recerca de la pàgina web https://bop.diba.cat.
 • Els anuncis publicats des de l’1 de gener de 1833 fins al 31 de desembre de 1997 es poden consultar mitjançant la pàgina web de l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona.

2. Consulta presencial:

Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 5/2002 de butlletins oficials de les províncies, la Diputació de Barcelona té habilitats els punts de consulta següents:

 • Per a la consulta electrònica i obtenció de fotocòpies de qualsevol BOPB:

  Llibreria de la Diputació de Barcelona
  Av. Diagonal, 393. 08008 Barcelona
  Tel: 934 022 500. Fax: 934 022 787
  llibreria@diba.cat
  Horari: 10 a 14.00 h (de dilluns a divendres) i 16.00 a 18.00 h (dimarts i dijous)

 • Per a la consulta en suport paper i obtenció de fotocòpies i còpies autenticades de l’original, dels BOPBs publicats en qualsevol data:

  Arxiu General de la Diputació de Barcelona
  Mejía Lequerica, 1 (Recinte de la Maternitat)
  08028 Barcelona
  Tel: 934 022 665 / 934 022 446 Fax: 934 022 553
  Horari: 10 a 14.00 h (de dilluns a divendres)


A partir de l’1 de juny de 2015, els anuncis de notificació que faci qualsevol administració pública quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s’ignori el lloc o el mitjà de la notificació, o bé intentada aquesta, no s’hagués pogut practicar, s’han de publicar necessàriament al BOE al Tauler electrònic Únic (TEU). Prèviament, i amb caràcter facultatiu, les administracions podran publicar l’anunci en els butlletins territorials o en els taulers d’anuncis existents.


La pàgina web del BOPB està optimitzada per poder visualitzar els fitxers PDF amb la versió del programa "Acrobat Reader 4.0" o superiors. En el cas que tingueu una versió anterior d’aquest mateix producte l’heu de desinstal·lar i anar a la pàgina web http://get.adobe.com/es/reader/ i baixar-vos la nova versió.


El BOPB ofereix un servei de traducció al català o castellà d’aquells anuncis que requereixi el ciutadà. Per obtenir aquest servei heu de posar-vos en contacte amb el Servei d’atenció al client (telèfon: 934 022 581 de dilluns a divendres de 9 a 14.00 h, o correu electrònic bop@diba.cat).


Mitjançant el servei de Difusió Selectiva de la Informació podeu rebre, mitjançant un correu electrònic, aquells anuncis que siguin del vostre interès, el mateix dia que es publiquen.

Aquest servei, de subscripció gratuïta, està destinat a aquells usuaris que consulten periòdicament el BOPB buscant uns determinats tipus d’anuncis.


A través del portal del Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO). Aquesta és l’eina imprescindible per accedir a la informació publicada en diaris oficials que afecten l’àmbit territorial de Catalunya.

Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO)
Diputació de Barcelona
Londres, 55. 08036 Barcelona
Tel: 934 022 514 (de dilluns a divendres de 9 a 14.00 h)
Fax: 934 022 775
http://cido.diba.cat


A través del servei de Verificació de la publicació podeu confirmar que el vostre document és una reproducció autèntica de l’edició electrònica original del BOPB.

Per verificar-ho, heu d’introduir el codi CVE (o número de registre) que apareix al lateral dret de cadascuna de les pàgines de l’anunci publicat en PDF (als anuncis publicats abans de l’1 de juliol de 2010 el número de registre apareix al final de cada anunci). Mitjançant aquest número accedireu al document electrònic original signat electrònicament i podreu contrastar l’autenticitat de qualsevol anunci.